ChaniaИкономически аспекти на здравеопазването и отражението им върху развитието на ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
Икономически аспекти на здравеопазването и отражението им върху развитието на ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Автор: Красимир Цветанов Цоков
Издателство: Дайрект Сървисиз
Каталожен №: 71100_IVN_02
ISBN: 978-619-7671-10-0
Категория: Здравен мениджмънт
Година: 2021
Размер: 17 х 25
Корица: Твърда
Страници: 210

Цена: 37,00 лв.

ОПИСАНИЕ

Денталният лекар в условията на пазарна икономика е не само лечител, той е и лицето, което осигурява условията за добра работа (оборудване на кабинета, снабдяване с материали и др.), следи хода на финансирането, подбира и назначава помощния персонал и осигурява неговото възнаграждение, с други думи, организира и ръководи цялата дейност на лечебното звено. Новите пазарни взаимоотношения, неограничената пазарна инициатива и конкуренция са в основата на изграждането на добра дентална практика.

Днес, в условията на пазарна икономика денталните лекари се самофинансират и получават приходи, адекватни на свършената от тях работа, под формата на директни плащания от пациентите и/или стойностите, определени от НЗОК. Под каквато и форма да упражняват своята дейност (самостоятелно, на заплата, на процент, в съдружие и др.), те винаги са подвластни на принципите на тази икономика.

Материалът в настоящото издание е разделен в три основни глави – икономически аспекти, отражението им върху развитието на денталната практика и собствени изследвания. Текстът е придружен с шестдесет и осем фигури, двадесет и шест таблици и тринадесет приложения.

Тази книга ще бъде полезна за студенти, докторанти, учени и специалисти в областта на икономиката на здравеопазването и денталната медицинска помощ.

Д-р Красимир Цветанов Цоков, доктор

--

Списък на съкращенията, използвани в текста
Предговор
ВЪВЕДЕНИЕ
Част първа
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

I Икономика и здравеопазване
1 Характеристика на основните икономически теории в исторически план
2 Здравеопазни системи и икономически влияния върху тях
3 Здравеопазването като пазар на здравни дейности
Управление на системите на здравеопазване
Принципи за финансиране в здравеопазването
4 Специфика на регулирания здравен пазар
II Особености на денталната здравна служба
1 Квалификация, специализация и следдипломно обучение на денталните кадри
В страните от ЕС
В Република България
2 Технологично развитие на денталните практики (оборудване на денталните практики)
3 Работа с помощен персонал
Помощен персонал в денталната медицина в ЕС
Помощен персонал в денталната медицина в България
4 Влиянието на социално-икономическата среда върху използваемостта на денталната служб
Част втора
ОТРАЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

1 Законодателна основа на здравеопазването в процеса на реформи
2 Регистрационни режими – съгласно новото законодателство
3 Демографска характеристика на населението в Р България
4 Демографска характеристика на лекарите по дентална медицина на територията на Р България
5 Регионална социално-икономическа характеристика
Част трета
СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

I Динамика на социално-професионалния статус на ЛДМ
Брой на ЛДМ
Разпределение на ЛДМ по пол
Възрастова характеристика на ЛДМ
Квалификация и специализация (СДО)
Дентална помощ – поливалентна и специализирана
Очаквания на лекарите по дентална медицина от съсловната им организация
II Фактори, обуславящи развитието на денталната практика
Собственост на денталните практики
Оборудване на денталните практики1
Дентален екип и работа с помощен персонал1
III Тенденции в развитието на пазара на дентални услуги в контекста на социално-икономическото развитие на страната
Достъп до дентална помощ
НЗОК – договаряне, основни пакети за дентална помощ по НРД
Участие на населението при заплащане на дентални услуги
Доплащания в рамките на пакета по НЗОК
Директни плащания извън пакета по НЗОК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Анкетна карта
Приложение 2: Структура на генералната съвкупност
Приложение 3: Структура на извадката, 2011 г
Приложение 4: Териториално разпределение на населението, 2001-2011 г
Приложение 5: Средна възраст на населението по области към 01022011 г
Приложение 6: Възпроизводство на ЛДМ (приети, завършили)
Приложение 7: Дентални специалности в страните от ЕС (01012009 г)
Приложение 8: Законодателна регулация
Приложение 9: Таблици
Приложение 10: Фигури
Приложение 11: Икономически райони в България
Приложение 12: Средна продължителност на предстоящия живот на населението по области и пол през периода 2016-2018 г
Приложение 13: Живородени, умрели, естествен прираст в периода 2004 - 2016 г
Библиография

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки