Тумори в лицево-челюстната и шийна област
 

Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия

Код: 2248NBBMF08
Автор: Под редакцията на проф. Н. Полихранов
Година: 1998
Страници: 136
Корици: твърди, формат А4
Цена: 18 лв.

 


Описание

В представената на вниманието на читателя монография се разглеждат най-често наблюдаваните тумори в лицево-челюстната и шийна области, първично множествените /синхронни, метахроннни, синхронно-метахроннни/, оро-фациалните прояви при висцерални малигноми, паранеопластичните синдроми с орофациални симптоми и метастатични тумори в оро-фациалната и шийна области.

Големият диапазон нозологични единици, който обхваща посочената патология и спецификата в развитието на тези онкологични заболявания в оро-фациалната област е дала основание на автора в началото на монографията в отделна глава да разгледа с именно такава насоченост топографската и хирургична /клинична/ анатомия на лицево-челюстната и шийна области.

Сложността на клиничната анатомия в оро-фациалната и шийна области /богата инервация, кръвоснабдяване, лимфообрьщение/ близостта с ц.н.с., наличие на органи, изпълняващи жизнено важни функции /зрение, слух, дишане, хранене, обоняние, вкус и пр./ са предпоставки за развитие на различни проблемни ситуации и усложнения при хирургичното лечение на болните с тумори в тази област. Това е основният аргумент да се анализират спешните и неотложни състояния при тези болни и поведението при тях в отделна глава.

Представени са в синтезиран вид съвременните концепции относно етиологията, патогенезата, както и класификацията на туморите, развиващи се в оро-фациалната и шийна области.

Въпросите свързани със симптоматиката, методите за диагностика, хирургично и консервативно /лъчево, химиотерапия/ лечение на туморните заболявания в оро-фациалната област са разгледани и критично осмислени в съотвест-вие с концепциите в литературата, отразяващи съвременните достиженията в тази научно-приложна област.

Написването на моногорафията е резултат от 35 годишния ми клиничен опит и наблюдения свързани с хирургичното лечение на болни с тумори в лицево-челюстната и шийна области.

Анализиран е обширен клиничен материал. Статистическите данни отразени в монографията са резултат от наблюдение и анализ на 28 979 болни лекувани от сътрудници на катедрата по /ОЛЧХ/ Орална и Лицево-челюстна хирургия при Медицински университет - София за период от 22 години: в стационара към катедрата на територията на Стоматологичен факултет-София, който до 2000 г. беше структурно звено в нея и в клиниката по „Лицево-челюстна хирургия и Ото-рино-ларингология" на УМБАЛ - „Света Анна" - София, която оглавявам от създаването й през 2005 г. /работя на тази длъжност и в момента, а на катедрата по ОЛЧХ съм ръководител от 1999 г. - сега тече третият ми мандат, като такъв/.

От лекуваните в стационарни условия 22 979 болни за посочения период с различни заболявания в лицево-челюстната и шийна области, 6 369 - /21,79%/ са с тумори. При тях са диагностицирани 6 522 тумора (по-големият брой на туморите е поради диагностициране на синхронно и/или метахроннно развиващи се първично множествени такива).

Материалът в отделните глави е изложен ясно и конкретно по отношение честота, локализация, диагностика, лечение и прогноза на туморите в лицево-челюстната и шийна области.

Спорните въпроси, свързани най-вече с лечението, не са обсъждани, а са анализирани тези методи за лечение, които са проверени в практиката и са доказали своята ефективност.

Логиката в построяването и анализа на материала дава възможност за бързо намиране на необходимата информация.

Фрагменти от монографията под формата на научни статии са публикувани в различни български и чуждестранни списания, което е отразено в описанието на ползваната литература, както и в:
- дисертационната ми работа за д.м.н. „Хирургично лечение на злокачествените тумори на кожата в областта на лицето и шията", 2002 г.;
- „Клинична хирургия", 2005 г., под ред. на чл. кор. проф. Д.Дамянов;
- „Лицево-челюстна и орална хирургия", 2006 г., под моя редакция;
- „Хирургични болести", 2007 г., под. ред. на проф. Н.Яръмов;
- „Лицево-челюстна хирургия" , 2009г, том IV, на който отговорен редактор съм аз в XIV томно „Ръководство по хирургия" с главен редактор чл. кор. Проф. Д.Дамянов.
Не претендирам, че монографията обхваща всестранно и изчерпва напълно разглежданите в нея въпроси.

Главната й задача е да анализира основните клинични аспекти на това трудно направление - онкологичните заболявания в лицево-челюстната и шийна области, с което да се помогне в практически аспект на практикуващите тази специалност да се ориентират правилно в многобройните проблеми, възникващи при диагностиката и лечението на туморите в тази област. През последното десетилетие, с въвеждането на клиничните пътеки, специалисти от гранични и други специалности /УНГ, дерматолози, пластични хирурзи, общи хирурзи/ работят в домена на тази специалност, но не във всички случаи резултатите са окуражителни по отношение излекуването на болните.

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО